انجنیری

8- فعال سازی لابراتوار های پوهنحی به منظور ارتقای دانش علمی محصلان و استفاده در تحقیقات لابراتواری.

9- ایجاد رشته های جدید و مورد نیاز جامعه در چوکات دانشکده.

10- ارتقای ظرفیت علمی اساتید پوهنحی از طریق توسعه روابط با مؤسسات تحصیلات عالی و مؤسسات تحقیقاتی داخلی و خارجی و عقد تفاهمنامه ها.

کمیته های فعال در دانشکده انجنیری:

1- کمیته نصاب تحصیلی 

2- کمیته ارزیابی خودی اعتلای کیفیت

3- کمیته تحقیقات علمی

4- کمیته پلان استراتیژیک

5- کمیته نظم و دسیپلین و سمع شکایات

6- کمیته امتحانات

 

گراف جذب محصلان در دانشکده انجنیری:

 • محصلین ورودی سال تحصیلی 1393

a) دیپارتمنت برق

b) دیپارتمنت سیول

 • محصلین ورودی سال تحصیلی 1394

c) دیـپارتمـنت بـرق(106 محصل)

d) دیپارتمنت سیول(233 محصل)

 • محصلین ورودی سال تحصیلی 1395

e) دیـپارتمـنت بـرق(97 محــصل)

f) دیپارتمنت سیول(186 محصل)

 • محصلین ورودی سال تحصیلی 1396

g) دیـپارتمـنت بـرق(134 محصل)

h) دیپارتمنت سیول(125 محصل)

 • محصلین ورودی سال تحصیلی 1397

i) دیـپارتمـنت بـرق(192محصل)

j) دیپارتمنت سیول(144محصل)

 • محصلین ورودی سال تحصیلی 1398

k) دیـپارتمـنت بـرق(244محصل)

l) دیپارتمنت سیول(110محصل)

 

دانشکده انجنیری مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

همزمان با تاسیس مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان در سال 1393، دانشکده انجنیری با داشتن دو دیپارتمنت  که عبارتند از دیپارتمنت انجنیری سیول و دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس به فعالیت آغاز کرد. این دو دیپارتمنت دارای نصاب تحصیلی تایید شده از طرف وزارت تحصیلات عالی می‌باشد و اینک که نصاب واحد تحصیلی رشته های انجنیری مورد تایید قرار گرفته است، از سمستر اول سال 1399 محصلین هر دو دیپارتمنت طبق کریکولم واحد رشته های انجنیری دروس خویش را در دیپارتمنت های دارای مجوز خویش دنبال می کند. سیستم درسی در دیپارتمنتهای دانشکده انجنیری بر اساس لایحه سیستم کریدت به پیش برده میشود.

 • دیدگاه:

دانشکده انجنیری مصمم بر این است که با تقویت کادر علمی و متخصص و با استفاده از ابزار های مدرن تدریس، در عرصه انکشاف و خدمات علمی در جامعه گام های اساسی برداشته و در راستای رشد و انکشاف جامعه نقش مثبت داشته باشد.

 • ماموریت:

دانشکده انجنیری خود را مکلف می‌داند تا برای نهادینه سازی ارزش های اکادمیک، تدریس و تحقیق در جامعه از تمام ظرفیت های خود بهره گرفته، از این طریق در جامعه بشری خدمت نماید.

 • اهداف و مقاصد

1- انکشاف و توسعه یک دانشکده معیاری با انکشاف نصاب تحصیلی معیاری در دیپارتمنت ها…

2- کار مستمر روی کیفیت و به روز سازی تحصیلات عالی.

3- پویا سازی و فعال سازی دیپارتمنت ها و اعضای کادر علمی.

4- آموزش و پرورش انجنیران متعهد و متخصص به منظور رفع نیازمندی های بازسازی و عمرانی کشور.

5- ارتقای زمینه تحقیقات علمی در پوهنحی به وسیله تطبیق برنام های روش تحقیق در سطح پوهنحی و زمینه سازی انجام تحقیقات علمی مشترک با اساتید دیگر پوهنتون ها( خارجی و داخلی ).

6- عرضه خدمات به جامعه جهت سهم گیری و توسعه آن و ایجاد ارتباطات نزدیک به جامعه مطابق قوانین نافذه کشور.

7- ایجاد یک فضای اکادمیک با افزایش نشر یک مساعی بین محصلان و اعضای کادر علمی.

 

 • گراف فارغان در دانشکده انجنیری:
 1. فارغان سال تحصیلی1396

        a) دیپارتمنت برق و الکترونیکس (35 محصل)

        b) دیپـــارتمنت سیــــــــــــــــول (71 محصل)

    2. فارغان سال تحصیلی 1397

        c) دیپارتمنت برق و الکترونیکس (49محصل)

        d) دیپـــارتمنت سیــــــــــــــــول (97محصل)

    3. فارغان سال تحصیلی 1398

        e) دیپارتمنت برق و الکترونیکس (65 محصل)

        f) دیپـــارتمنت سیـــــــــــــــول (143محصل)