انجنیری برق

دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس:

کمتر محلی در جامعه وجود خواهد داشت که فعالیت های مربوط به برق و الکترونیکس به عنوان اولین و اساسی ترین نیاز های آن طرح نشود، روشنایی منازل، صنعت، کشاورزی، تکنالوژی و مخابرات و غیره…

بطور مستقیم و غیر مستقیم به این رشته وابسته بوده و بدون موجودیت آن فعالیت کرده نمی‌توانند.

فارغ التحصیلان رشته انجنیری برق و الکترونیکس در وزارتخانه های سکتوری، ریاست های برق، ریاست های ساختمانی دولتی و شرکت های ساختمانی خصوصی در امور طراحی، اجرا، بهره برداری، نظارت، مدیریت، مشاوریت و حفظ و نگهداری سیستم های مربوطه مصدر خدمت می‌شوند.

شیوه تحصیل در دیپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس:

شیوه تحصیل در دریپارتمنت انجنیری برق و الکترونیکس به صورت سیستم کریدت می باشد که در ذیل در قالب یک چارت ترکیب نصاب تحصیلی این رشته  به نمایش گذاشته شده است.

مضامین اساسی فیصدی 31.79%
تعداد کردیت 48
مضامین تخصصی فیصدی 50.33%
تعداد کردیت 76
مضامین اختیاری و پوهنتون شمول فیصدی 13.91%
تعداد کردیت 21
مضامین کار عملی و منوگراف فیصدی 3.97%
تعداد کردیت 6
مجموع فیصدی 100%
تعداد کردیت 151