موسسه تحصیلات عالی ابوریحان در آمریت تحریرات خویش نیاز به کارمند دارد