صفحه را دوباره باز کنید
Design: RDesign
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان از نظر تعلیمی و تربیتی مسئولیت اساسی در قبال دانشجویان دارند تا آن­ها را بر  اساس
معیارهای علمی -تدریسی و آموزه­های دینی و رفتارهای اخلاقی و انسانی آموزش و پرورش دهند؛ بدین­سان مؤسسه
تحصیلات عالی ابوریحان، افزون بر رعایت معیارهای آموزش و پرورش به معیارهای نظم، دسپلین، آداب و معاشرت، نظامنامه
آموزشی و پرورشی به مراقبت، کنترول و آشنایی سیستم کریدتی و قوانین و مقررات آموزشی توجه ویژه دارد؛ بدین­روی
تصمیم گرفته شد، تا این نظامنامه آموزشی را برای دانشجویان عزیز نشر نموده و در اختیارشان قرار دهند، پس همه
دانشجویان ملزم به آشنایی و رعایت آن می‌باشند، و هر نوع تخلف بعد از این عذر پنداشته نمی‌شود.
دانلود کامل نظامنامه آموزشي دانشجويان
 

آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393