صفحه را دوباره باز کنید
Design: RDesign
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان
نوانديشي و نوآوري
آدرس: بين ايستگاه حوزه سوم پوليس و پل چوبي ، کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
آدرس الکترونيکي:
info@aburayhan.edu.af

آدرس مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان از طريق نقشه:

آدرس: کارته 4، کابل - افغانستان
شماره هاي تماس: 0093799232428 - 0093780809092
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای
مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحان محفوظ است. 1395-1393