لیست موضوعات مونوگراف محصلین پوهنخی انجینری دیپارتمنت سیول

img
لست موضوعات  محصلین پوهنخی انجینری دیپارتمنت سیول
شماره موضوع استاد رهنما شماره تیلفون
1 تغییرشکل در ساختمانها علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
2 دیزاین پایه های کانکریتی short column علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
3 معلومات عمومی در باره پل ها علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
4 ساختمان های چوبی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
5 مصئونیت وصحت در پروژه های ساختمانی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
6 سمنت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
7 کاربرد عناصر فلزی در ساختمان کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
8 اسفالت سرد سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
9 سرک های سنگی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
10 انواع سرک ها محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
11 آزمایش طبقات سرکهای ارتجاعی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
12 ساختمان سرک های ارتجاعی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
13 حفظ و مراقبت سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
14 قیر و ترکیبات علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
15 آزمایشات مواد ساختمانی سرک علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
16 hdk علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
17 دیزاین سلب های دوطرفه علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
18 LONG COLUMN OR SENDER COLUMNS علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
19 تهدابهای مربعی و دیزاین آن ها امین ذکی
20 دیزاین مخلوط کانکریت (طرح مخلوط کانکریت ) علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
21 پایه های کانکریتی و نقش آن در انواع ساختمان ها علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
22 اجزائی تشکیل دهنده کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
23 دیزاین پلچک ها محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
24 دیزاین طبقات سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
25 ماشین آلات سرکسازی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
26 دیزاین هندسی سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
27 موادفرش سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
28 سرکهای کانکریتی)دیزاین طبقات( محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
29 ترمیم فرش اسفالت و استفاده مجددآن محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
30 رول سرک های موتررو در اقتصاد ملی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
31 آلودگی هوا خارج و داخل منزل احمدی
32 عایق سازی صوتی تعمیرات احمدی
33 عایق حرارتی و رطوبت احمدی
34 مواد محصولات سفالی علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
35 تطبیق پروسه های ساختمانی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
36 مدیریت پروژه های ساختمان های هایدرولیکی احمدی
37 میتودهای اعمار تعمیرات صنعتی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
38 آزمایشات خاک و انواع آن برای ساختمان ها علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
39 تولید وکاربرد سیخ های فولادی ساختمان کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
40 اتصالات ولدینگ در ترس ها کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
41 اتصالات پرچی ) مقایسه اتصالات( کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
42 خشت)عنصرعمده در ساختمانی( کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
43 اتصالات نت و بولتی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
44 مواد سنگ طبیعی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
45 دیزاین زینه های آهن کانکریتی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
46 بارهای وارده بالای ساختمان ها علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
47 کانکریت ریزی و شرایط آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
48 دیوارهای محافظوی آهن کانکریتی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
49 محاسبه تهدابهای فیته ای امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
50 رویه کاری ساختمانی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
51 طراحی پل آهنکانکریتی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
52 کارست و تاثیرات آن روی ساختمانها
53 اهمیت طرزموقعیت طبقات احجار برای اعمار ساختمان ها علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
54 سفوزیا و تاثیر آن بالای ساختمانها علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
55 پدیده سقوط احجار و اثرات آن روی ساختمانها علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
56 زلزله و انواع آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
57 فعالیت بادها علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
58 قابلیت تخریب آبهای زیرزمینی احمدی
59 اصول تصفیه فاضلاب صنعتی احمدی
60 مزایا و معایب عناصر فلزی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
61 تخنیک های بی خطری تعمیرات علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
62 ساختمانهای که از قبل متشنج شده علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
63 برآورد ساختمان علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
64 تأثیرات قوه زلزله بالای ساختمانهای رهایشی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
65 دیزاین دیوارهای استنادی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
66 کانکریت فشرده شده علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
67 معلومات عمومی راجب به کیفیت آب احمدی
68 تحلیل جریان آب احمدی
69 تحکیم سواحل با استفاده از دیوارهای استنادی احمدی
70 ساختمانهای آب سنج احمدی
71 ساختمان های ناقل آب احمدی
72 آب های سطحی افغانستان احمدی
73 بندهای کانکریتی وزنی)ثقلی( احمدی
74 بندهای افغانستان احمدی
75 انواع بندها احمدی
76 پرچاوه ها وانواع آن در بندها احمدی
77 بندهای خاکی احمدی
78 ارزیابی عمومی و انتخاب محل اعمار بند احمدی
79 محاسبات فلزی در بندهای مواد محلی اساس غیر صخره ای کوشیار
80 دیزاین گادر های تی مانند علی منصور
81 طراحی سلب های یکطرفه علی منصور
82 پایه های فلزی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
83 گادرهای فلزی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
84 بیم های مستطیلی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
85 انواع کانکریت وعوامل مؤثر بالای محکمیت آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
86 عناصرو اجزای تعمیرات کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
87 طراحی تعمیرات فولادی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
88 فاضلاب روها احمدی
89 گچ منحیث مواد ساختمانی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
90 سیتم برطرف سازی ساحوی فاضلاب احمدی
91 تنظیف شهری)جمع آوری مواد پسماند زباله های شهری احمدی
92 دوران آب در طبیعت احمدی
93 تکنالوژی ساختمان احمدی
94 بررسی واصول تطبیق شبکه های فاضلاب در شهرجدیدکابل احمدی
95 انواع شبکه های آبرسانی احمدی
96 منابع و عوامل آلودگی هوا احمدی
97 ویژه گیهای فیزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی آب احمدی
98 اصول تصفیه فاضلاب احمدی
99 تصفیه ثانویه وثالثه فاضلاب احمدی
100 فلترهای آبی احمدی
101 منهول های کارگیتی احمدی
102 فلتراسیون و ضد عفونی آب احمدی
103 تاسیسات جمع آوری شبکه فاضلاب احمدی
104 روش های حذف آیون های محلول آب احمدی
105 ویژه گیهای فیزیکی، کیمیاوی و بیولوژیکی فاضلاب احمدی
106 ویژه گیهای آب احمدی
107 روش های تصفیه فیزیکی آب احمدی
108 خواص آهن کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
109 طراحی و دیزاین عناصر ساختمانی به روش بار و مقاومت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
110 مقایسه روش های طراحی عناصر آهن کانکریتی) ASD و USD علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
111 ساختمان های کوچک هایدرولیکی احمدی
112 دیوارهای استنادی)گبیون ( در ساحه عمل علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
113 موارد استفاده و تاریخچه بندها احمدی
114 تنطیم مواد فاضله جامد در ولایت فاریاب احمدی
115 تعیین حجم مخازن توزیعی آب برای مسکونین احمدی
116 دیزاین کانال هاهی مستطیلی و مثلثی احمدی
117 طراحی شبکه های آبرسانی احمدی
118 دیزاین کانال های باز احمدی
119 دیزاین شبکات حلقوی آبرسانی احمدی
120 دیزاین شبکات منشعب یا شاخه یی آبرسانی احمدی
121 چوب منحث عنصرساختمان امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
122 امور نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه ها احمدی
123 پلان پروژه ساختمانی
124 ترکیب مواد سرامیکی از دید انجینیری علی پوری
125 تعیین بعضی از شاخص های آب زیرزمینی احمدی
126 آلودگی آبهای سطحی احمدی
127 مباحثی بنیادی پل های کانکریتی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
128 سرک های دهات محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
129 تهدابهای پل امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
130 استفاده از انواع چوب در تعمیرات امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
131 استفاده از سنگ های طبیعی در تعمیرات علی پوری
132 تولید سمنت و کاربرد آن علی پوری
133 عناصرو اجزای تعمیرات علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
134 الاستیکیت و پلاستیکیت در عناصر ساختمانی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
135 چسپاننده های منرالی و هایدرولیکی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
136 امورفالب بندی در ساختمان)تعمیرات( امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
137 انواع ساختمان فرش های تعمیرات علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
138 ساختارهای بام امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
139 تهدابهای مستطیلی و جداگانه امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
140 خصوصیات فاضلاب تاثیرات آن بالای محیط زیست احمدی
141 تکنالوژی تولید خشت امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
142 مدیریت منابع آبی در افغانستان ستار زاده
143 ضایعات آب در سیستم آبرسانی ستار زاده
144 اوبه داسلام له نظر ستار زاده
145 دریاهای افغانستان ستار زاده
146 طراحی تصفیه خانه های آب آشامیدنی ستار زاده
147 ارزیابی پارامترهای محیط زیست در یک پروژه ستار زاده
148 طرق تصفیه مناسب آب ستار زاده
149 تاریخ تکامل سرکها محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
150 انواع چهارراهی ها محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
151 آزمایشات قیر علی پوری
152 استندردهای سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
153 تعیین شانه های سرک و عرض سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
154 طراحی سرک های اسفالتی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
155 تاریخچه سرک در جهان محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
156 تاثیرات درجه حرارت و رطوبت بالای ساختمانها علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
157 تحلیل از مواد ساختمانی افغانستان امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
158 انجینیری ترافیک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
159 مسیرهای سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
160 معرفی آهن کانکریت و تحلیل خمش گادرها علی منصور
161 تحلیل بیم ها تی مانند و تعمیرپذیر کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
162 تورژن، دیزاین سلب های دوطرفه به طریقه های مستقیم و چوکات های معادل علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
163 معرفی پایه ها و بارهای محوری پایه های کوتاه علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
164 کانکریت های پیش فرش شده و تقویت بنائی کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
165 سیستم های تصفیه طبیعی ستار زاده
166 آلودگی آب های زیرزمینی ستار زاده
167 بررسی انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب ستار زاده
168 دیزاین انتقال خط آب ستار زاده
169 آبهای زیرزمینی و استخراج آن ستار زاده
170 دیزاین نل های آب و فاضلاب ستار زاده
171 بررسی انواع فاضلاب ها ستار زاده
172 خواص بیولوژیکی فاضلاب ستار زاده
173 پیپ های فاضلاب ستار زاده
174 شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب برای شهر کابل ستار زاده
175 منهول های سنتی)معمول( ستار زاده
176 پایه های آهن کانکریتی فشاری غیر مرکزی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
177 طراحی گادر و پایه های مرکب علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
178 پلت های اساسی فولادی کوشیار
179 مقاومت و افزایش مقاومت کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
180 بارهای وارده بالای پل فلزی کوشیار
181 کانکریت شفاف علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
182 نشست تهدابهای سطحی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
183 طراحی بیم های)گادر( ای مانند کوشیار
184 پیشرفت تکنالوژی کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
185 جمع آوری آب های باران و استفاده از آن ستار زاده
186 شناسائی و دیزاین کانال ها ستار زاده
187 دیزاین مجراهای تحت فشار ستار زاده
188 دیزاین مجراهای بسته بدون فشار ستار زاده
189 ماشین آلات انجینیری تعمیرات علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
190 انواع دیوارهای مورد استفاده در تعمیرات علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
191 دیوارهای عایق حرارت امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
192 بلوک منحث عنصر ساختمان امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
193 طراحی ساختارهای فوقانی پل آهن کانکریتی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
194 تهداب های میخی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
195 سلب های هموار) Flat slab علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
196 تغییرشکل های خمشی در ساختمان آهن کانکریتی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
197 سبک سازی ساختمان های انجینیری علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
198 کنترل تغییر شکل و درزها علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
199 معلومات عمومی در باره کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
200 مصئونیت نیروی بشری در ساختمان محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
201 طرح و دیزاین ترس ها کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
202 بارهای دینامیکی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
203 مراحل دیزاین پروژه تعمییرات مسکونی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
204 عناصر اساسی باربردار تعمیرات انجینیری علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
205 چونه منحیث مواد ساختمانی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
206 استفاده مجددفاضلاب در کشاورزی ستار زاده
207 استفاده مجدد از آب ستار زاده
208 منابع تهیه آب)منابع غیر مروجی( ستار زاده
209 استخراج آب های زیرزمینی ستار زاده
210 اسفالت گرم محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
211 سرک های کوهستانی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
212 بدنه خاکی سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
213 گولائی های سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
214 نقویت کننده های خاک علی پوری
215 مدیریت اداره سیستم ترانسپورتی محمد شاه فروغ
216 تورژن در اعضای فلزی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
217 زینه های دایروی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
218 معرفی بارهای استاتیکی در مقابل تعمیر و دیزاین تعمیر در مقابل آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
219 دیزاین سلندر کالم همرا زلزله علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
220 پایه های دایروی و دیزاین آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
221 دیزاین تهداب های فرشی امین ذکی
222 کانکریت سبک علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
223 سیستم و عناصر ساختمان های تعمیراتی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
224 سنگ های مصنوعی سیقلی)نما( علی پوری
225 طراحی ستون ها تحت بار محوری و خمشی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
226 سیستم تقلیل انرژی و عایق سازی زمین لرزه علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
227 معرفی پوشش ها و طراحی پوشش دایروی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
228 اندازه گیری فاصله فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
229 کانکریت ریزی در هوای سرد علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
230 دیوارهای وزن بردار علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
231 طرح دیوارهای استنادی پیش برآمدگی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
232 کانکریت متشنج قبلی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
233 درزهای کانکریتی تعمیرات و راه حال آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
234 کنترل کیفیت مواد ساختمانی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
235 عناصر مقطع عرضی سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
236 تاسیسات خاص در سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
237 انواع اسفالت و موارد استفاده آن بالای سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
238 بارهای وارده بالای طبقات سرک و محاسبات آن محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
239 طرح ریزی خط آهن محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
240 تعیین سیر افقی سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
241 سرک و علل تخریب آن محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
242 انتقال حرارت در تعمیرات مسکونی
243 سنگ های تزئینی در ساختمان علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
244 متراکم کردن کانکریت و خاک علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
245 مراحل تکمیلی پروژه تعمیراتی محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
246 پل های آویزان کوشیار
247 تاثیرات ترانسپورتیشن بالای محیط زیست احمدی
248 علل و عوامل زلزله علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
249 تولید و کاربرد خشت سفالی امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
250 مواد و طرق اعمار تعمیرات غیر کرکاس امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
251 جیوتکنیک علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
252 ساختارهای بردارنده عمودی علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
253 ظرفیت برداشت خاک علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
254 استفاده مجدداز مواد تخریب شده ساختمان امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
255 عایق کاری تهداب ساختمان در مقابل عملکرد قوه زلزله علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
256 ستون ها و قوانین ایمنی برای آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
257 فن آوری ساختمان های فلزی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
258 طرح تهداب های مرکب امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
259 علاوه گی ها در مخلوط کانکریت علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
260 سیستم های باد بندشده علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
261 معیارهای دیزاین ساختمان های مقاوم در برابر زلزله علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
262 ترمیم و مقاوم سازی ساختمانهای آهن کانکریتی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
263 کانکریت تازه و خواص آن علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
264 چوکات های فولادی بادبندشده کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
265 تهداب های منفرد امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
266 ظرفیت برداشت تهداب های کم عمق علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
267 پوشش های کمانی آهنی ) K-Span کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
268 تکنالوژی تولید قیر علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
269 روش های تخریب ساختمان های فولادی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
270 بستر فرش سرک محمد شاه فروغ ۷۷۲۵۰۴۴۲۵
271 کشش و فشردگی در عناصر ساختمانی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
272 پل کیبلی موتر رو کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
273 بارهای وارده ناشی از انفجار بالای تعمیرات مسکونی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
274 پل های کمانی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
275 تهداب های کیسونی و دیزاین آن ها امین ذکی ۷۷۹۸۸۲۱۷۷
276 ساختارفوقانی پل به طریقه متشنج قبلی کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
277 پل های ترسی و دیزاین آن ها (حد اقل 20 متر) کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
278 بارهای جانبی بالای ساختمان علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹
279 انواع لغزش ها و جلوگیری از آن علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
280 مقاومت ساختمان های رهایشی در مقابل انفجار کوشیار ۷۷۸۸۹۹۷۴۴
281 شیوه های تقویت نمودن خاک ساحه علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
282 بررسی نشست ساختمان ها و درزهای ناشی از آن علی پوری ۷۷۸۹۱۰۵۴۵
283 کاربرد دینامیک در رشته ساختمانی علی منصور ۷۷۲۰۱۳۶۶۹

 

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه