معاونت اداری ومالی

img

مشخصات فردي:
نام: رمضان حسنی
رشته: حقوق جزا و جرم شناسی
مدرک: ماستر
شماره تماس: 0799373981
پست الکترونيکي شخصي:
r_hassani2001@yahoo.com

تجارب فرهنگي و اجتماعي:
– عضويت در انجمن محصلان در ايران
– عضويت در گروه ها و نهادهاي مدني
– مشارکت در ديدارها و محافل سياسي و اجتماعي

تجارب کاري:
– کمیشنر کمسیون مستقل انتخابات در ولایت هلمند.
– کارمند UNAMA منحیث سرپرست عمومی تیم در بخش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.
– مدیر عمومی بخش مدیریت استادان و محصلان مؤسسه تحصیلات عالی مشعل.
– معاونت اداری و مالی مؤسسه تحصیلات عالی مشعل.
– مدیر عمومی بخش مدیریت استادان و محصلان دانشگاه کاتب.
– معاونت اداری و مالی مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان.
– مدیر مسئول بازاریابی کمپنی پامیر در ایران و افغانستان.
– طراح و مسئول مجله وزارت معارف.
– طراح ومسئول مجلۀ مردم.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

ارسال دیدگاه