روز بين المللي رفع خشونت عليه زنان

روز بين المللي رفع خشونت عليه زنان
قانون اساسی افغانستان، اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون بين‌المللی رفع هر نوع تبعض عليه زنان، قانون منع
خشونت عليه زنان معیارها و پشتوانه‌های اساسی و مستندات محکم قانونی بر اصل جايز نبودن تبعيض و خشونت عليه
زنان است. این مواد قانونی اعلام مي‌دارد كه تمام افراد بشر آزاد بدنيا آمده و صرف به دلیل انسان بودن خود باید مورد
احترام قرار گیرد و از اعمال هرنوع تبعیض، تعصب، خشونت و انواع بسیار متفاوت نابرابرای‌هایی که در جامعه وجود دارد؛
باید خودداری شود.
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان،از تمامی ارگان‌های دولتی و نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشری زنان
می‌خواهد که توجه ویژه‌ای به خشونت‌های فزاینده علیه زنان در کشور مبذول دارند و تاکید می‌نماید كه فرهنگ معافيت
از مجازات، ضعف در پيگيری و رسیدگی به مسایل و قضایای خشونت علیه زنان توسط ارگان‌های صاحب صلاحیت،
موجودیت فساد، افراد مسلح غیرمسول و ناامنی‌ها در کشور، باعث وسعت دايره مشكلات شده و زمینۀ نامرئی و مداوم
خشونت علیه زنان را بوجود آورده است. از این جهت مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان، از دولت، جامعه بين‌المللی، و
نهادهای جامعه مدنی خواستار است برای كاهش خشونت عليه زنان درسطح  كشور، اقدامات لازم و برنامه‌های پيگيرانه
به موقع و مؤثر را روی دست گيرد تا از اعمال خشونت ها و قتل زنان جلوگیری شود. قتل زنان به هیچ بهانۀ قابل تحمل
نبوده و این پدیدۀ ضد انسانی و اسلامی باید پایان داده شود. هم چنان توان و نیروی موثر خود را به آن زمینۀ خشونت‌‌زا
معطوف بدارند تا این شر نامرئی را از زندگی اجتماعی مردم حذف شود.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه