اطلاعيه امور محصلان در مورد انتخاب کريدت دانشجويان

img
اطلاعيه امور محصلان در مورد انتخاب کريدت دانشجويان
تمامي دانشجويان عزيز مکلف اند تا 10 روز بعد از شروع سمستر انتخاب کريدت نمايند، در صورت نکردن انتخاب کريدت نام و
مشخصات دانشجو با ليست حاضري صنف مربوطه نرسيده و غير حاضر ميگردد.
براي انتخاب کريدت دانشجويان ميبايست تقسيم اوقات رشته مربوطه و کد صنف ها به همراه داشته باشند.
براي گرفتن مشخصات کاربري سيستم خويش به مديريت محترم تکنالوژي معلوماتي مراجعه نمائيد.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه