نظامنامه آموزشي دانشجويان

img
مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان از نظر تعلیمی و تربیتی مسئولیت اساسی در قبال دانشجویان دارند تا آن­ها را بر  اساس
معیارهای علمی -تدریسی و آموزه­های دینی و رفتارهای اخلاقی و انسانی آموزش و پرورش دهند؛ بدین­سان مؤسسه
تحصیلات عالی ابوریحان، افزون بر رعایت معیارهای آموزش و پرورش به معیارهای نظم، دسپلین، آداب و معاشرت، نظامنامه
آموزشی و پرورشی به مراقبت، کنترول و آشنایی سیستم کریدتی و قوانین و مقررات آموزشی توجه ویژه دارد؛ بدین­روی
تصمیم گرفته شد، تا این نظامنامه آموزشی را برای دانشجویان عزیز نشر نموده و در اختیارشان قرار دهند، پس همه
دانشجویان ملزم به آشنایی و رعایت آن می‌باشند، و هر نوع تخلف بعد از این عذر پنداشته نمی‌شود.

نویسنده : مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مؤسسه تحصیلات عالی ابوریحان

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه